نمونه سوال دوره‌ای جامدادی 2 دوم دبستان - فارسی

نوع: تشریحی
تعداد پرسش: 10
نمره‌ی کل: 20.00
جزییات در هر پرسش
ردیف: 1
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 2.00
مبحث: کلمات هم‌معنی
ردیف: 2
نوع: تألیفی
سطح: ساده
نمره: 2.00
مبحث: کلمات هم‌معنی
ردیف: 3
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 2.00
مبحث: نشانه‌های جمع
ردیف: 4
نوع: تألیفی
سطح: ساده
نمره: 2.00
مبحث: درک مطلب
ردیف: 5
نوع: تألیفی
سطح: سخت
نمره: 2.00
مبحث: کلمات هم‌معنی و صدای ه
ردیف: 6
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 2.00
مبحث: نشانه ی (ی)
ردیف: 7
نوع: تألیفی
سطح: ساده
نمره: 2.00
مبحث: ساخت کلمه با حروف
ردیف: 8
نوع: تألیفی
سطح: ساده
نمره: 2.00
مبحث: شناخت فصل‌ها
ردیف: 9
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 2.00
مبحث: کلمات تنوین‌دار
ردیف: 10
نوع: تألیفی
سطح: سخت
نمره: 2.00
مبحث: مرتب‌کردن جمله
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: