نمونه سوال دوره‌ای جامع 1 دوازدهم تجربی - زیست‌شناسی

نوع: برخط چندگزینه‌ای
تعداد پرسش: 50
نمره‌ی کل: 150.00
جزییات در هر پرسش
ردیف: 1
نوع: کنکور سراسری
سطح: سخت
نمره: 3.00
مبحث: گردش مواد در بدن
ردیف: 2
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: تنوع تبادلات گازی
ردیف: 3
نوع: کنکور سراسری
سطح: سخت
نمره: 3.00
مبحث: ترکیبی زیست‌شناسی
ردیف: 4
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: گردش مواد در بدن
ردیف: 5
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: گردش مواد در بدن
ردیف: 6
نوع: کنکور سراسری
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: تنوع دفع و تنظیم اسمزی در جانداران
ردیف: 7
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: مولکو‌ل‌های اطلاعاتی
ردیف: 8
نوع: کنکور سراسری
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: مولکو‌ل‌های اطلاعاتی
ردیف: 9
نوع: کنکور سراسری
سطح: سخت
نمره: 3.00
مبحث: مولکو‌ل‌های اطلاعاتی
ردیف: 10
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: جریان اطلاعات در یاخته‌ها
ردیف: 11
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: جریان اطلاعات در یاخته‌ها
ردیف: 12
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: جریان اطلاعات در یاخته‌ها
ردیف: 13
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: انتقال اطلاعات در نسل‌ها
ردیف: 14
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: انتقال اطلاعات در نسل‌ها
ردیف: 15
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: انتقال اطلاعات در نسل‌ها
ردیف: 16
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: تغییر در اطلاعات وراثتی
ردیف: 17
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: تغییر در اطلاعات وراثتی
ردیف: 18
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: تنظیم عصبی
ردیف: 19
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: تنظیم عصبی
ردیف: 20
نوع: کنکور سراسری
سطح: سخت
نمره: 3.00
مبحث: تنظیم عصبی
ردیف: 21
نوع: کنکور سراسری
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: جذب مواد و تنظیم فعالیت‌های دستگاه گوارش
ردیف: 22
نوع: کنکور سراسری
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: جذب مواد و تنظیم فعالیت‌های دستگاه گوارش
ردیف: 23
نوع: کنکور سراسری
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: جذب مواد و تنظیم فعالیت‌های دستگاه گوارش
ردیف: 24
نوع: کنکور سراسری
سطح: سخت
نمره: 3.00
مبحث: دستگاه حرکتی
ردیف: 25
نوع: کنکور سراسری
سطح: سخت
نمره: 3.00
مبحث: حواس ویژه
ردیف: 26
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: حواس ویژه
ردیف: 27
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: حواس ویژه
ردیف: 28
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: دستگاه حرکتی
ردیف: 29
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: تقسیم یاخته
ردیف: 30
نوع: کنکور سراسری
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: تقسیم یاخته
ردیف: 31
نوع: کنکور سراسری
سطح: سخت
نمره: 3.00
مبحث: تقسیم یاخته
ردیف: 32
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: تولید مثل
ردیف: 33
نوع: کنکور سراسری
سطح: سخت
نمره: 3.00
مبحث: تولید مثل
ردیف: 34
نوع: کنکور سراسری
سطح: سخت
نمره: 3.00
مبحث: تولید مثل
ردیف: 35
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: از ماده به انرژی
ردیف: 36
نوع: کنکور سراسری
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: از ماده به انرژی
ردیف: 37
نوع: کنکور سراسری
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: از انرژی به ماده
ردیف: 38
نوع: کنکور سراسری
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: از انرژی به ماده
ردیف: 39
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: فناوری‌های نوین زیستی
ردیف: 40
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: فناوری‌های نوین زیستی
ردیف: 41
نوع: کنکور سراسری
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: فناوری‌های نوین زیستی
ردیف: 42
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: رفتارهای جانوران
ردیف: 43
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: ویژگی‌های یاخته گیاهی
ردیف: 44
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: انتقال مواد در گیاهان
ردیف: 45
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: ایمنی
ردیف: 46
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: ایمنی
ردیف: 47
نوع: کنکور سراسری
سطح: سخت
نمره: 3.00
مبحث: ایمنی
ردیف: 48
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: رفتارهای جانوران
ردیف: 49
نوع: کنکور سراسری
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: انتقال مواد در گیاهان
ردیف: 50
نوع: کنکور سراسری
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: فناوری‌های نوین زیستی
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: