نمونه سوال دوره‌ای جمع‌بندی 3 دوازدهم انسانی - عربی

نوع: برخط چندگزینه‌ای
تعداد پرسش: 25
نمره‌ی کل: 75.00
جزییات در هر پرسش
ردیف: 1
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: ترجمه
ردیف: 2
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: ترجمه
ردیف: 3
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: ترجمه
ردیف: 4
نوع: کنکور سراسری
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: ترجمه
ردیف: 5
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: ترجمه
ردیف: 6
نوع: تألیفی
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: ترجمه
ردیف: 7
نوع: کنکور سراسری
سطح: سخت
نمره: 3.00
مبحث: ترجمه
ردیف: 8
نوع: کنکور سراسری
سطح: سخت
نمره: 3.00
مبحث: ترجمه
ردیف: 9
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: ترجمه
ردیف: 10
نوع: کنکور سراسری
سطح: سخت
نمره: 3.00
مبحث: تعریب
ردیف: 11
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: مفهوم
ردیف: 12
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: واژه
ردیف: 13
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: درک مطلب عربی
ردیف: 14
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: درک مطلب عربی
ردیف: 15
نوع: کنکور سراسری
سطح: سخت
نمره: 3.00
مبحث: درک مطلب عربی
ردیف: 16
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: درک مطلب عربی
ردیف: 17
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: درک مطلب عربی
ردیف: 18
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: ترکیبی عربی
ردیف: 19
نوع: کنکور سراسری
سطح: سخت
نمره: 3.00
مبحث: قواعد
ردیف: 20
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: قواعد
ردیف: 21
نوع: کنکور سراسری
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: قواعد
ردیف: 22
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: قواعد
ردیف: 23
نوع: کنکور سراسری
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: اسلوب حصر
ردیف: 24
نوع: کنکور سراسری
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: قواعد
ردیف: 25
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: اسلوب حصر
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: