نمونه سوال دوره‌ای مداد قرمز 3 دوم دبستان - فارسی

نوع: تشریحی
تعداد پرسش: 5
نمره‌ی کل: 10.00
جزییات در هر پرسش
ردیف: 1
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 2.00
مبحث: فعل در زمان گذشته
ردیف: 2
نوع: تألیفی
سطح: ساده
نمره: 2.00
مبحث: واژه‌سازی
ردیف: 3
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 2.00
مبحث: واژه‌سازی
ردیف: 4
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 2.00
مبحث: جمله‌سازی
ردیف: 5
نوع: تألیفی
سطح: سخت
نمره: 2.00
مبحث: تطابق فعل و فاعل
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: