نمونه سوال دوره‌ای مداد قرمز 2 سوم دبستان - استعداد هنری

نوع: تشریحی
تعداد پرسش: 4
نمره‌ی کل: 10.00
جزییات در هر پرسش
ردیف: 1
نوع: تألیفی
سطح: ساده
نمره: 1.50
مبحث: ارتباط با طبیعت و کشف عناصر تصاویر
ردیف: 2
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: تشخیص رنگ‌های اصلی و فرعی
ردیف: 3
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 1.00
مبحث: یافتن تصاویر از میان اشکال
ردیف: 4
نوع: تألیفی
سطح: سخت
نمره: 4.50
مبحث: لباس‌های محلی و قومی
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: