نمونه سوال دوره‌ای پیشروی 1 دوازدهم تجربی - فیزیک

نوع: چندگزینه‌ای
تعداد پرسش: 15
نمره‌ی کل: 45.00
جزییات در هر پرسش
ردیف: 1
نوع: تألیفی
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: تندی و سرعت متوسط
ردیف: 2
نوع: تألیفی
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: تندی و سرعت متوسط
ردیف: 3
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: تندی و سرعت متوسط
ردیف: 4
نوع: تألیفی
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: تندی و سرعت متوسط
ردیف: 5
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: تندی و سرعت متوسط
ردیف: 6
نوع: تألیفی
سطح: سخت
نمره: 3.00
مبحث: تندی و سرعت متوسط
ردیف: 7
نوع: تألیفی
سطح: سخت
نمره: 3.00
مبحث: تندی و سرعت متوسط
ردیف: 8
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: تندی و سرعت متوسط
ردیف: 9
نوع: تألیفی
سطح: سخت
نمره: 3.00
مبحث: تندی و سرعت متوسط
ردیف: 10
نوع: تألیفی
سطح: سخت
نمره: 3.00
مبحث: تندی و سرعت متوسط
ردیف: 11
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: تندی و سرعت متوسط
ردیف: 12
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: تندی و سرعت متوسط
ردیف: 13
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: تندی و سرعت متوسط
ردیف: 14
نوع: تألیفی
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: تندی و سرعت متوسط
ردیف: 15
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 3.00
مبحث: تندی و سرعت متوسط
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: