آلبوم روز برنامه نویس مبارک

رده: پرورشی
تاریخ: 1400/06/21
شعبه: متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند تهران
کلاس: حسابی رازی ابوریحان شقایق آلاله نیلوفر نسترن لاله نرگس
توضیح: جا داره یاد کنیم از پدر برنامه نویسی و علم الگوریتم،دانشمند بزرگ خوارزمی
آلبوم روز برنامه نویس مبارک

تصویر

روز برنامه نویس مبارک 1
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: