آلبوم روز جهانی ریشه کنی فقر

رده: پرورشی
تاریخ: 1400/07/25
شعبه: متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند تهران
کلاس: حسابی رازی 40112 ابوریحان شقایق آلاله نیلوفر نسترن لاله نرگس
توضیح: 17 اکتبر روز جهانی ریشه کنی فقر است. به امید برقراری عدالت جهانی و ریشه کنی فقر.
آلبوم روز جهانی ریشه کنی فقر

ویدئو

روز جهانی ریشه کنی فقر
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: