آلبوم روز جهانی مبارزه با فقر گرامی باد

رده: پرورشی
تاریخ: 1400/07/25
شعبه: متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند تهران
کلاس: حسابی رازی 40112 ابوریحان شقایق آلاله نیلوفر نسترن لاله نرگس
توضیح: 17 اکتبر روز جهانی ریشه کنی فقر گرامی باد گرچه در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه، فقر از شدت و خط سیر متفاوتی برخوردار است اما باید اذعان کرد فقر به عنوان پدیده ای اجتناب ناپذیر در همه جوامع بشری چه توسعه یافته و چه در حال توسعه شناخته شده است و همواره افرادی بوده اند که به حمایت از فقرا پرداخته اند. در این راستا در 17 اکتبر سال 1987 حدود یکصد هزار نفر در حمایت از قربانیان فقر، گرسنگی و خشونت در "میدان تروکادرو" شهر پاریس ، که محل امضای اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 بود، دست به تجمع اعتراض آمیز زدند. هدف از این اعتراض که در ابتدا تنها رساندن صدای قربانیان فقر به دولت ها و شهروندان عادی بود به نحوی گسترش یافت که چند سال بعد سازمان ملل در سال 1992 این روز را "روز جهانی فقرزدایی" نامگذاری کرد
آلبوم روز جهانی مبارزه با فقر گرامی باد

تصویر

روز جهانی مبارزه با فقر گرامی باد 1
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: