آلبوم روز سالمند

رده: زبان
تاریخ: 1400/07/29
شعبه: متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند تهران
کلاس: حسابی رازی 40112 ابوریحان شقایق آلاله نیلوفر نسترن لاله نرگس
توضیح: روز سالمند فرصتی برای عرض تبریک و احترام به سالمندان در خانواده . دانش آموزان مدارس دو زبانه علوی این روز را به ایشان متفاوت تبریک گفتند.
آلبوم روز سالمند

ویدئو

روز سالمند مبارک
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: