آلبوم روز معلولین

رده: پرورشی
تاریخ: 1402/09/18
شعبه: دبستان دخترانه نبرد تهران
کلاس: دانش 1 دانش 2 دانشمندان 1 دانشمندان 2 پژوهشگران 1 پژوهشگران 2 فرهیختگان 1 فرهیختگان 2 نخبگان 1 نخبگان 2 کاوشگران 1 کاوشگران 2 مبتکران 1 مبتکران 2
توضیح: به مناسبت روز جهانی معلولین، درب بطری برای کارخانه ی ویلچر سازی به کمک دانش آموزان خیرمدرسه برای حمایت ازمعلولین جمع آوری شد.
آلبوم روز معلولین

تصویر

روز معلولین 1
روز معلولین 2
روز معلولین 3
روز معلولین 4
روز معلولین 5
روز معلولین 6
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: