آلبوم روز ملی تربیت بدنی و ورزش

رده: پرورشی
تاریخ: 1400/07/26
شعبه: متوسطه اول پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: پرفسور حسابی پرفسور سمیعی دکتر قریب محمد خوارزمی ابونصر فارابی
توضیح: روز ملی تربیت بدنی و ورزش گرامی باد.
آلبوم روز ملی تربیت بدنی و ورزش

تصویر

روز ملی تربیت بدنی و ورزش 1
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: