آلبوم ساخت استوانه و مخروط

رده: آموزش پایه
تاریخ: 1402/12/21
شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: سید محمدحسین شهریار
آلبوم ساخت استوانه و مخروط

تصویر

ساخت استوانه و مخروط 1
ساخت استوانه و مخروط 2
ساخت استوانه و مخروط 3
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: