آلبوم شروع کلاسهای تابستانی مجموعه علوی در مردادماه

رده: آموزش پایه
تاریخ: 1402/04/31
شعبه: دبستان پسرانه مشهد
کلاس: عطار بابا طاهر شمس حافظ سنائی فردوسی خیام پروین اعتصامی سعدی سهراب سپهری ملک الشعرا بهار شهریار نیما یوشیج ابتهاج نظامی مولوی شاملو 41162
توضیح: شروع کلاسهای تابستانی مجموعه علوی در مردادماه
آلبوم شروع کلاسهای تابستانی مجموعه علوی در مردادماه

تصویر

شروع کلاسهای تابستانی مجموعه علوی در مردادماه 1
شروع کلاسهای تابستانی مجموعه علوی در مردادماه 2
شروع کلاسهای تابستانی مجموعه علوی در مردادماه 3
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: