فاطمه عسگری ورجانی

فاطمه عسگری ورجانی

فاطمه عسگری ورجانی دبیری با ویژگی: صمیمیت با دانش آموزان و روش های نوین تدریس و توانمند در امور فرهنگی و آموزشی است.

سخن دبیر سخن دبیر

به قول معلم شهید دکتر شریعتی هرکس به هر اندازه که ساخته، ناخودآگاه جبرهای جز خود است، خود نیست. دختر گلم هیچ عنصری در عالم نباید اجازه داشته باشد تو را از موفقیت باز دارد زیرا تو توانمندترینی.

ماه تولد
ماه تولد
بهمن
مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی
کارشناسی مهندسی کشاورزی
سال شروع به کار
سال شروع به کار
1393

ویدئو

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: