افتخارات علمی و پژوهشی

رادین ربیعی
رادین ربیعی
قهرمان هشتمین دوره Spelling Bee سطح (Intermediate) 1401
متوسطه اول پسرانه آریاشهر منطقه 5 تهران
حدیث رضایی
حدیث رضایی
قهرمان هشتمین دوره Spelling Bee سطح (Pre-Intermediate) 1401
متوسطه اول دخترانه آریاشهر منطقه 5 تهران
نفس آورزمانی
نفس آورزمانی
قهرمان هشتمین دوره Spelling Bee سطح (Elementary) 1401
متوسطه اول دخترانه آریاشهر منطقه 5 تهران
نیکو راستگو
نیکو راستگو
قهرمان هشتمین دوره Spelling Bee سطح (Intro Four) 1401
متوسطه اول دخترانه جمهوری منطقه 11 تهران
یگانه خضری
یگانه خضری
قهرمان هشتمین دوره Spelling Bee سطح (Intro Three) 1401
متوسطه اول دخترانه آریاشهر منطقه 5 تهران
فاطمه ایازی
فاطمه ایازی
قهرمان هشتمین دوره Spelling Bee سطح (Intro Twe) 1401
متوسطه اول دخترانه آریاشهر منطقه 5 تهران
محمدامین علی محمدلو
محمدامین علی محمدلو
قهرمان هشتمین دوره Spelling Bee سطح (Intro One) 1401
متوسطه اول پسرانه آریاشهر منطقه 5 تهران
مرسانا محمدی
مرسانا محمدی
نایب قهرمان هشتمین دوره Spelling Bee سطح (Flyers One) 1401
دبستان دخترانه میدان امامت منطقه 13 تهران
محمد حقی
محمد حقی
نایب قهرمان هشتمین دوره Spelling Bee سطح (Movers Twe) 1401
دبستان پسرانه میدان امامت منطقه 13 تهران
دنیز آریانپور
دنیز آریانپور
نایب قهرمان هشتمین دوره Spelling Bee سطح (Movers One) 1401
دبستان دخترانه منیریه منطقه 11 تهران
دینا مصدق
دینا مصدق
قهرمان هشتمین دوره Spelling Bee سطح (Starters Twe) 1401
دبستان دخترانه آریاشهر منطقه 5 تهران
امیرحسین حامدی
امیرحسین حامدی
قهرمان هشتمین دوره Spelling Bee سطح (Starters One) 1401
دبستان پسرانه فلکه اطلاعات منطقه 13 تهران
بردیا تقوی
بردیا تقوی
قهرمان هشتمین دوره Spelling Bee سطح (Flyers One) 1401
دبستان پسرانه جنت آباد منطقه 5 تهران
آرشیدا پاک بین
آرشیدا پاک بین
قهرمان هشتمین دوره Spelling Bee سطح (Movers Twe) 1401
دبستان دخترانه آریاشهر منطقه 5 تهران
نیکی نورانی
نیکی نورانی
قهرمان هشتمین دوره Spelling Bee سطح (Movers One) 1401
دبستان دخترانه آریاشهر منطقه 5 تهران
آراد ترابی پور
آراد ترابی پور
قهرمان هشتمین دوره Spelling Bee سطح (Starters Twe) 1401
دبستان پسرانه جنت آباد منطقه 5 تهران
سارا صبایی
سارا صبایی
قهرمان هشتمین دوره Spelling Bee سطح (Starters One) 1401
دبستان دخترانه منیریه منطقه 11 تهران
امیرحسین حاتمیان
امیرحسین حاتمیان
رتبه اول کشوری در مسابقات بین المللی کاریبو 1401
متوسطه دوم پسرانه جمهوری منطقه 11 تهران
مایا موسوی
مایا موسوی
رتبه اول کشوری در مسابقات خواجه نصیر طوسی در محور سخنرانی 1401
متوسطه اول دخترانه آریاشهر منطقه 5 تهران
سیدکیان حقیقی
سیدکیان حقیقی
رتبه اول کشوری در یازدهمین دوره سمینار علمی دانش آموزی 1401
متوسطه دوم پسرانه نارمک منطقه 8 تهران
پریسا نوبهاری
پریسا نوبهاری
منتخب هشتمین جشنواره نوجوان خوارزمی در محور ریاضی 1401
متوسطه اول دخترانه خیابان دماوند منطقه 13 تهران
آیدا معصومی
آیدا معصومی
منتخب هشتمین جشنواره نوجوان خوارزمی در محور فیلم آزمایشگاه 1401
متوسطه اول دخترانه نیروی هوایی منطقه 13 تهران
سیدکیان حقیقی
سیدکیان حقیقی
منتخب هشتمین جشنواره نوجوان خوارزمی در محور دست‌سازه ها 1401
متوسطه دوم پسرانه نارمک منطقه 8 تهران
درسا حاجی لو
درسا حاجی لو
منتخب هشتمین جشنواره نوجوان خوارزمی در محور دست‌سازه ها 1401
متوسطه اول دخترانه نیروی هوایی منطقه 13 تهران
درسا سمنانی
درسا سمنانی
منتخب هشتمین جشنواره نوجوان خوارزمی در محور دست‌سازه ها 1401
متوسطه اول دخترانه نیروی هوایی منطقه 13 تهران
آدرینا اردبیلی
آدرینا اردبیلی
منتخب هشتمین جشنواره نوجوان خوارزمی در محور ادبیات 1401
متوسطه اول دخترانه خیابان دماوند منطقه 13 تهران
درسا صباغ
درسا صباغ
رتبه برتر منطقه 5 تهران طرح جابر بن حیان 1401
دبستان دخترانه آریاشهر منطقه 5 تهران
مبینا راثی فرد
مبینا راثی فرد
مرحله اول المپیاد علوم اعصاب 1401
متوسطه اول دخترانه خیابان دماوند منطقه 13 تهران
کیانا مهرگانی
کیانا مهرگانی
مرحله اول المپیاد علوم اعصاب 1401
متوسطه اول دخترانه خیابان دماوند منطقه 13 تهران
دینا کامیاب
دینا کامیاب
مرحله اول المپیاد علوم اعصاب 1401
متوسطه اول دخترانه خیابان دماوند منطقه 13 تهران
موژان توانچه
موژان توانچه
مرحله اول المپیاد علوم اعصاب 1401
متوسطه اول دخترانه خیابان دماوند منطقه 13 تهران
آتنا نوری شجاع
آتنا نوری شجاع
مرحله اول المپیاد زیست شناسی 1401
متوسطه دوم دخترانه جمهوری منطقه 11 تهران
تینا شهرابی فراهانی
تینا شهرابی فراهانی
مرحله اول المپیاد زیست شناسی 1401
متوسطه دوم دخترانه جمهوری منطقه 11 تهران
ایلیا قدسی
ایلیا قدسی
مرحله اول المپیاد زیست شناسی 1401
متوسطه دوم پسرانه آریاشهر منطقه 5 تهران
یاشا گلزارپور
یاشا گلزارپور
مرحله اول المپیاد زیست شناسی 1401
متوسطه دوم پسرانه آریاشهر منطقه 5 تهران
پرهام مرادی
پرهام مرادی
مرحله اول المپیاد شیمی 1401
متوسطه دوم پسرانه جمهوری منطقه 11 تهران
مارال سلطانی
مارال سلطانی
مرحله اول المپیاد شیمی 1401
متوسطه دوم دخترانه جمهوری منطقه 11 تهران
درسا خیرخواه
درسا خیرخواه
مرحله اول المپیاد شیمی 1401
متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند منطقه 13 تهران
هدیه کرمی
هدیه کرمی
مرحله اول المپیاد شیمی 1401
باشگاه المپیاد علوی
امیررضا شریفی
امیررضا شریفی
مرحله اول المپیاد ریاضی 1401
متوسطه دوم پسرانه نارمک منطقه 8 تهران
عرفان صفرپور
عرفان صفرپور
مرحله اول المپیاد کامپیوتر 1401
متوسطه دوم پسرانه جمهوری منطقه 11 تهران
امیرحسین علیپور
امیرحسین علیپور
مرحله اول المپیاد کامپیوتر 1401
متوسطه دوم پسرانه جمهوری منطقه 11 تهران
آرمیتا عرب رضایی
آرمیتا عرب رضایی
مرحله اول المپیاد کامپیوتر 1401
متوسطه دوم دخترانه جمهوری منطقه 11 تهران
نگین عموری
نگین عموری
مرحله اول المپیاد کامپیوتر 1401
باشگاه المپیاد علوی
سیدمحمدصدرا مصطفی
سیدمحمدصدرا مصطفی
مرحله اول المپیاد فیزیک 1401
متوسطه دوم پسرانه جمهوری منطقه 11 تهران
طاها راهنمای تدین آذر
طاها راهنمای تدین آذر
مرحله اول المپیاد نجوم و اخترفیزیک 1401
متوسطه دوم پسرانه جمهوری منطقه 11 تهران
محمدپارسا قسمتی
محمدپارسا قسمتی
مرحله اول المپیاد نجوم و اخترفیزیک 1401
متوسطه دوم پسرانه جمهوری منطقه 11 تهران
ستایش ارفعی
ستایش ارفعی
مرحله اول المپیاد نجوم و اخترفیزیک 1401
متوسطه دوم دخترانه جمهوری منطقه 11 تهران
نگین تکبیری
نگین تکبیری
مرحله اول المپیاد نجوم و اخترفیزیک 1401
متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند منطقه 13 تهران
ملینا سوهانی
ملینا سوهانی
مرحله اول المپیاد نجوم و اخترفیزیک 1401
متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند منطقه 13 تهران
ایلیا قدسی
ایلیا قدسی
مرحله اول المپیاد نجوم و اخترفیزیک 1401
متوسطه دوم پسرانه آریاشهر منطقه 5 تهران
یلدا بهرام پور
یلدا بهرام پور
مرحله اول المپیاد ادبی 1401
متوسطه دوم دخترانه جمهوری منطقه 11 تهران
عسل رازی
عسل رازی
مرحله اول المپیاد ادبی 1401
متوسطه دوم دخترانه آریاشهر منطقه 5 تهران
زهرا سیار
زهرا سیار
مرحله اول المپیاد ادبی 1401
متوسطه دوم دخترانه آریاشهر منطقه 5 تهران
آنوشا کرم نژاد
آنوشا کرم نژاد
مرحله اول المپیاد علوم زمین 1401
متوسطه دوم دخترانه آریاشهر منطقه 5 تهران
تینا شهرابی فراهانی
تینا شهرابی فراهانی
مرحله اول المپیاد سلول های بنیادی 1401
متوسطه دوم دخترانه جمهوری منطقه 11 تهران
رایان امامی
رایان امامی
مرحله اول المپیاد سلول های بنیادی 1401
متوسطه دوم پسرانه آریاشهر منطقه 5 تهران
حورا میرشریفیان
حورا میرشریفیان
مرحله اول المپیاد سلول های بنیادی 1401
متوسطه دوم دخترانه آریاشهر منطقه 5 تهران
کوثر قربانی
کوثر قربانی
مرحله اول المپیاد سلول های بنیادی 1401
باشگاه المپیاد علوی
مه سیما رحیمی
مه سیما رحیمی
مرحله اول المپیاد سواد رسانه‌ای 1401
متوسطه دوم دخترانه جمهوری منطقه 11 تهران
مائده خدام
مائده خدام
مرحله اول المپیاد سواد رسانه‌ای 1401
متوسطه دوم دخترانه جمهوری منطقه 11 تهران
مبینا شهبازی
مبینا شهبازی
مرحله اول المپیاد سواد رسانه‌ای 1401
باشگاه المپیاد علوی
مهتا مظاهریان
مهتا مظاهریان
مرحله اول المپیاد اقتصاد و مدیریت 1401
متوسطه دوم دخترانه جمهوری منطقه 11 تهران
محمد صالحی
محمد صالحی
مرحله اول المپیاد اقتصاد و مدیریت 1401
متوسطه دوم پسرانه نارمک منطقه 8 تهران
عسل رازی
عسل رازی
مرحله اول المپیاد اقتصاد و مدیریت 1401
متوسطه دوم دخترانه آریاشهر منطقه 5 تهران
فهیمه فریادرس
فهیمه فریادرس
مرحله اول المپیاد اقتصاد و مدیریت 1401
باشگاه المپیاد علوی
مهتا مظاهریان
مهتا مظاهریان
مرحله اول المپیاد تفکر و کارآفرینی 1401
متوسطه دوم دخترانه جمهوری منطقه 11 تهران
دیانا شمس الدین
دیانا شمس الدین
مرحله اول المپیاد تفکر و کارآفرینی 1401
متوسطه دوم دخترانه جمهوری منطقه 11 تهران
حمیدرضا بیرامی
حمیدرضا بیرامی
مرحله اول المپیاد زیست شناسی 1400
باشگاه المپیاد علوی
مبینا یعقوبی
مبینا یعقوبی
مرحله اول المپیاد زیست شناسی 1400
باشگاه المپیاد علوی
مانی روستایی
مانی روستایی
مرحله اول المپیاد زیست شناسی 1400
متوسطه دوم پسرانه جمهوری تهران
هانیه حسین زاده
هانیه حسین زاده
مرحله اول المپیاد زیست شناسی 1400
متوسطه دوم دخترانه منیریه تهران
عرفان علاقه مند
عرفان علاقه مند
مرحله اول المپیاد زیست شناسی 1400
متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
تینا خرم تاش
تینا خرم تاش
مرحله اول المپیاد زیست شناسی 1400
متوسطه دوم دخترانه آریاشهر تهران
نرگس تجری
نرگس تجری
مرحله اول المپیاد شیمی 1400
باشگاه المپیاد علوی
نگین شفق
نگین شفق
مرحله اول المپیاد شیمی 1400
متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند تهران
روژان ملکی
روژان ملکی
مرحله اول المپیاد شیمی 1400
متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند تهران
فرینا کرمی
فرینا کرمی
مرحله اول المپیاد شیمی 1400
متوسطه دوم دخترانه آریاشهر تهران
دانیال قاسمی
دانیال قاسمی
مرحله اول المپیاد ریاضی 1400
باشگاه المپیاد علوی
ثنا یوسفی
ثنا یوسفی
مرحله اول المپیاد ریاضی 1400
باشگاه المپیاد علوی
ریحانه ناصری
ریحانه ناصری
مرحله اول المپیاد ریاضی 1400
متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند تهران
دانیال قاسمی
دانیال قاسمی
مرحله اول المپیاد کامپیوتر 1400
باشگاه المپیاد علوی
امیرمحمد صفیاری
امیرمحمد صفیاری
مرحله اول المپیاد کامپیوتر 1400
باشگاه المپیاد علوی
ریحانه ناصری
ریحانه ناصری
مرحله اول المپیاد کامپیوتر 1400
متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند تهران
حنانه سوداگری
حنانه سوداگری
مرحله اول المپیاد فیزیک 1400
متوسطه دوم دخترانه آریاشهر تهران
طهورا سجادی
طهورا سجادی
مرحله اول المپیاد نجوم و اخترفیزیک 1400
متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند تهران
پریا خاتمی
پریا خاتمی
مرحله اول المپیاد نجوم و اخترفیزیک 1400
متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند تهران
کوثر ظهوری
کوثر ظهوری
مرحله اول المپیاد نجوم و اخترفیزیک 1400
متوسطه دوم دخترانه منیریه تهران
دانیال صمدیانی
دانیال صمدیانی
مرحله اول المپیاد نجوم و اخترفیزیک 1400
متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
سپنتا پرتوی راد
سپنتا پرتوی راد
مرحله اول المپیاد نجوم و اخترفیزیک 1400
متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
پیمان کتوکی
پیمان کتوکی
مرحله اول المپیاد نجوم و اخترفیزیک 1400
متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
سپهر مردانی
سپهر مردانی
مرحله اول المپیاد نجوم و اخترفیزیک 1400
متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
امیرعباس یزدانی
امیرعباس یزدانی
مرحله اول المپیاد علوم زمین 1400
باشگاه المپیاد علوی
زهرا سیار
زهرا سیار
مرحله اول المپیاد ادبی 1400
متوسطه دوم دخترانه آریاشهر تهران
حمیدرضا بیرامی
حمیدرضا بیرامی
مرحله اول المپیاد سلول های بنیادی 1400
باشگاه المپیاد علوی
مبینا امیری
مبینا امیری
مرحله اول المپیاد سلول های بنیادی 1400
باشگاه المپیاد علوی
هانیه رحمتی
هانیه رحمتی
مرحله اول المپیاد سلول های بنیادی 1400
باشگاه المپیاد علوی
کوثر قربانی
کوثر قربانی
مرحله اول المپیاد سلول های بنیادی 1400
باشگاه المپیاد علوی
یاسمین گلشنی
یاسمین گلشنی
مرحله اول المپیاد سلول های بنیادی 1400
متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند تهران
هلیا دهقاندار
هلیا دهقاندار
مرحله اول المپیاد سلول های بنیادی 1400
متوسطه دوم دخترانه آریاشهر تهران
حورا میرشریفیان
حورا میرشریفیان
مرحله اول المپیاد سلول های بنیادی 1400
متوسطه دوم دخترانه آریاشهر تهران
تینا خرم تاش
تینا خرم تاش
مرحله اول المپیاد سلول های بنیادی 1400
متوسطه دوم دخترانه آریاشهر تهران
یاسمن آشوب
یاسمن آشوب
مرحله اول المپیاد تفکر و کارآفرینی 1400
باشگاه المپیاد علوی
نازنین میرباقری
نازنین میرباقری
مرحله اول المپیاد تفکر و کارآفرینی 1400
متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند
مهسا خسروی
مهسا خسروی
مرحله اول المپیاد تفکر و کارآفرینی 1400
متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند
یاسمین میرجمالی
یاسمین میرجمالی
مرحله اول المپیاد تفکر و کارآفرینی 1400
متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند
شایان نیلی
شایان نیلی
مرحله اول المپیاد تفکر و کارآفرینی 1400
متوسطه دوم پسرانه آریاشهر
سپهر مردانی
سپهر مردانی
مرحله اول المپیاد تفکر و کارآفرینی 1400
متوسطه دوم پسرانه آریاشهر
فریماه مهدوی
فریماه مهدوی
مرحله اول المپیاد تفکر و کارآفرینی 1400
متوسطه دوم دخترانه آریاشهر
اریسا احمدی
اریسا احمدی
مرحله اول المپیاد تفکر و کارآفرینی 1400
متوسطه دوم دخترانه آریاشهر
زهرا کاظم زاده
زهرا کاظم زاده
مرحله اول المپیاد تفکر و کارآفرینی 1400
متوسطه دوم دخترانه آریاشهر
محمد ناتانی
محمد ناتانی
مرحله اول المپیاد تفکر و کارآفرینی 1399
باشگاه المپیاد علوی
مهسا غلامی فرد
مهسا غلامی فرد
مرحله اول المپیاد تفکر و کارآفرینی 1399
باشگاه المپیاد علوی
تینا حسن نژاد
تینا حسن نژاد
مرحله اول المپیاد تفکر و کارآفرینی 1399
متوسطه دوم دخترانه آریاشهر تهران
ریحانه جهاندار
ریحانه جهاندار
مرحله اول المپیاد سلول‌های بنیادی 1399
متوسطه دوم دخترانه آریاشهر تهران
شیوا قزوینی
شیوا قزوینی
مرحله اول المپیاد ریاضی 1399
متوسطه دوم دخترانه آریاشهر تهران
سوگند مرادپور
سوگند مرادپور
مرحله اول المپیاد ریاضی 1399
متوسطه دوم دخترانه آریاشهر تهران
مرسا حسین زاده
مرسا حسین زاده
مرحله اول المپیاد شیمی 1399
متوسطه دوم دخترانه آریاشهر تهران
هانیه حسینی سیانکی
هانیه حسینی سیانکی
مرحله اول المپیاد شیمی 1399
متوسطه دوم دخترانه آریاشهر تهران
سپنتا پرتوراد
سپنتا پرتوراد
مرحله اول المپیاد نجوم و اخترفیزیک 1399
متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
پویا زمانی
پویا زمانی
مرحله اول المپیاد نجوم و اخترفیزیک 1399
متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
دانیال صمدیان
دانیال صمدیان
مرحله اول المپیاد تفکر و کارآفرینی 1399
متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
امیرشهرام حبیب زاده
امیرشهرام حبیب زاده
مرحله اول المپیاد تفکر و کارآفرینی 1399
متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
علیرضا اصلانی
علیرضا اصلانی
مرحله اول المپیاد تفکر و کارآفرینی 1399
متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
امیررضا روزبهانی مقدم
امیررضا روزبهانی مقدم
مرحله اول المپیاد تفکر و کارآفرینی 1399
متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
بنیامین تویسرکانی
بنیامین تویسرکانی
مرحله اول المپیاد علوم زمین 1399
متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
شایان شفیعی
شایان شفیعی
مرحله اول المپیاد فیزیک 1399
متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
رعنا داستانی
رعنا داستانی
مرحله اول المپیاد زیست‌شناسی 1399
متوسطه دوم دخترانه منیریه تهران
ماهان قاسمی
ماهان قاسمی
مرحله اول المپیاد شیمی 1399
متوسطه دوم پسرانه مشهد
زهرا عطایی
زهرا عطایی
مرحله اول المپیاد تفکر و کارآفرینی 1399
متوسطه دوم دخترانه مشهد
کیمیا هادی
کیمیا هادی
مرحله اول المپیاد نجوم و اختر فیزیک 1399
متوسطه دوم دخترانه مشهد
سارا رضوی
سارا رضوی
مرحله اول المپیاد اقتصاد 1399
متوسطه دوم دخترانه مشهد
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: