آلبوم علوم پایه دوم فصل یک

رده: آموزش پایه
تاریخ: 1401/01/18
شعبه: دبستان پسرانه جمهوری تهران
کلاس: مریخ 1
توضیح: تدریس علوم فصل یک از پایه دوم
آلبوم علوم پایه دوم فصل یک

تصویر

علوم پایه دوم فصل یک 1

ویدئو

علوم پایه دوم درس یک
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: