آلبوم علوم

رده: آموزش پایه
تاریخ: 1402/05/03
شعبه: دبستان دخترانه نبرد تهران
کلاس: پژوهشگران 1
توضیح: دنیای سرد و گرم و آشنایی با دما سنج انجام شد.
آلبوم علوم

تصویر

علوم 2

ویدئو

دنیای سرد و گرم و آشنایی با دما سنج.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: