آلبوم علوی لایف2-مثلث عشق استرنبرگ

رده: پرورشی
تاریخ: 1400/07/25
شعبه: متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند تهران
کلاس: حسابی رازی 40112 ابوریحان شقایق آلاله نیلوفر نسترن لاله نرگس
توضیح: از نگاه آقای استرنبرگ ، برای ایجاد عشق کامل در رابطه با همسر سه موضوع مهم است : 1- تعهد، هنگامی که همسری را برای خود انتخاب می کنیم باید در مقابل او تعهد داشته باشیم 2- صمیمیت ، باید تلاش کنیم صمیمیت بین ما و همسرمان آسیب نبیند 3- شور و اشتیاق ، این عامل مانند بنزین باک ماشین است ، باید مراقبت کنیم کم و یا تمام نشود
آلبوم علوی لایف2-مثلث عشق استرنبرگ

ویدئو

علوی لایف2-مثلث عشق استرنبرگ
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: