آلبوم علوی لایف6- مسئولیت پذیری

رده: پرورشی
تاریخ: 1400/08/25
شعبه: متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند تهران
کلاس: حسابی رازی 40112 ابوریحان شقایق آلاله نیلوفر نسترن لاله نرگس
توضیح: معنای اصلی مسئولیت پذیری، تعهد انجام یک یا چند کار است. فرد مسئولیت پذیر شخصی است که آگاهانه تصمیم می گیرد. او رفتار درست، منطقی، حساب شده و صحیحی دارد. می خواهد به خود و دیگران کمک کند. علاوه بر این فرد مسئولیت پذیر، عواقب کارها و تصمیم های خود را می پذیرد و آن ها را مورد توجه قرار می دهد. قبول مسئولیت کارها فارغ از اینکه نتیجه آن چیست، شما را به یک برنده تبدیل خواهد کردو نقش مهمی در موفقیت ما در جامعه دارد. فرد مسئولیت پذیری باشید، ابتدا وظایف خود را بشناسید آن ها را اولویت بندی کنید و دست به اقدام آمن ها بزنید. فرد مسئولیت پذیر بهانه نمی آورد. فرد مسئولیت پذیر زندگی منظم و مرتبی دارد فرد مسئولیت پذیر وقت شناس است. فرد مسئولیت پذیر اشتباه خود را می پذیرد. فرد مسئولیت پذیر وظیفه خود را به تعویق نمی اندازد.
آلبوم علوی لایف6- مسئولیت پذیری

ویدئو

آموزش خانواده- علوی لایف6- مسئولیت پذیری
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: