افتخارات فرهنگی و هنری

تینا حسن نژاد
تینا حسن نژاد
رتبه اول منطقه 5 تهران رشته موسیقی
نسترن بهاری
نسترن بهاری
رتبه دوم منطقه 5 رشته نقالی شاهنامه
مارال پوریوسفیان
مارال پوریوسفیان
رتبه دوم منطقه 5 تهران رشته نقالی شاهنامه
شقایق سیدعلی
شقایق سیدعلی
رتبه دوم استان تهران رشته داستان‌نویسی
سنا کاظمی
سنا کاظمی
رتبه دوم منطقه 5 نمایشنامه خوانی و کارگردانی
هلیا مقدم منش
هلیا مقدم منش
رتبه دوم منطقه 13 تهران رشته نمایشنامه خوانی
شیما پیام
شیما پیام
رتبه دوم منطقه 13 تهران رشته نمایشنامه خوانی
تارا جلالی
تارا جلالی
رتبه دوم منطقه 13 تهران رشته نمایشنامه خوانی
نگار تقی ئی
نگار تقی ئی
رتبه دوم منطقه 13 تهران رشته نمایشنامه خوانی
شیما قاسمی
شیما قاسمی
رتبه دوم منطقه 13 تهران رشته لالایی‌خوانی
هلیا مقدم منش
هلیا مقدم منش
رتبه سوم منطقه 13 تهران رشته کتاب‌خوانی
دنیا علاقه بند
دنیا علاقه بند
رتبه سوم منطقه 13 تهران رشته مشاعره
رومینا حسینی
رومینا حسینی
رتبه سوم منطقه 5 تهران رشته نویسندگی
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: