نجمه فولادی

نجمه فولادی

سخن دبیر سخن دبیر

این را بدان بهترین تصمیم آن تصمیمی است که باعث آرامش قلبت می شود.

ماه تولد
ماه تولد
فروردین
مدرک تحصیلی
مدرک تحصیلی
کارشناسی ارشد پژوهش هنر
سال شروع به کار
سال شروع به کار
1400
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: