فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه اول پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: زبان‌انگلیسی سطح 2

زبان انگلیسی همگانی هشتم

مدرس: آجرلو، نگین
فعالیت: We did exercises 3 4 5 and 7 on page 71. We discussed Vocabulary , adjectives and nouns on page 72. We also did exercises 1 2 3 on page 72.
تکلیف: Do workbook pages 56,,57 and 58 completely . Make sentences with the words below: Ambitious/confidence/strong/weak/kindness/talent/charming

زبان انگلیسی همگانی هشتم

مدرس: آجرلو، نگین
فعالیت: I taught the grammar be going to/will and won't for predictions .
تکلیف: Write 4 sentences about your own plans (use phrases in the box in your book in exercise 4) And 4 sentences about future predictions using will/won't You should also make your sentences negative/and make yes/no question for each. Good luck.

زبان انگلیسی همگانی هشتم

مدرس: آجرلو، نگین

زبان انگلیسی همگانی هشتم

مدرس: آجرلو، نگین
فعالیت: we talked about lyrics and songs on page 70. we did exercises 1 and 2 on page 70.
تکلیف: do the worksheet and hand it before the exam, make sentencs with the words below: bright/voice/reality/hit/star

زبان انگلیسی همگانی هشتم

مدرس: آجرلو، نگین
فعالیت: We completed unit 6. Review part on page66 has been completely done. We discussed musicals instruments and different types of music. Exercises 1 2 3 4 and 5 on pages 68 and 68 have completely done.
تکلیف: Do workbook page 56 Search and write definitions, differences between rhythm and beat for all types of music in unit 7.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: