فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه اول پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: زبان‌انگلیسی سطح 2

زبان انگلیسی همگانی هشتم

مدرس: ابوالفتح، محمد
تکلیف: با سلام و خسته نباشید. لطفا تا جلسه بعدی کتاب درسی صفحه 35 متن را بخوانید و زیر کلمه های جدید خط بکشید. صفحه 36 دوره کلی این یونیت هست. تمام تمرین ها انجام شود (به جز قسمت لیستنینگ) 2 الی 3 پاراگراف درباره ی یک ایونت همراه با زمان بندی مناسب نوشته شود (تمرین آخر صفحه 35)

زبان انگلیسی همگانی هشتم

مدرس: ابوالفتح، محمد
فعالیت: simple past grammar
تکلیف: Download and do the worksheet

زبان انگلیسی همگانی هشتم

مدرس: ابوالفتح، محمد
فعالیت: grammar (simple past)
تکلیف: imagine you went back in time,write a description of where you went,what you did , who and what you saw 80words

زبان انگلیسی همگانی هشتم

مدرس: ابوالفتح، محمد
فعالیت: vocabularies about past
تکلیف: Describe your last vacation 60 words
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: