فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه اول پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: زبان‌انگلیسی سطح 2

زبان انگلیسی همگانی هشتم

مدرس: آجرلو، نگین
فعالیت: Teaching adverbs and adjectives Doing listenings and exercises 1 2 3 4 5on page 42 Discussing differences between adjectives and adverbs
تکلیف: Transcript the listening on page 42 Number 3 (transcription) Do activity number 5 on page 42

زبان انگلیسی همگانی هشتم

مدرس: آجرلو، نگین
فعالیت: Doing exercises 4 5 on page 41 teaching a bit about adjectives and adverbs on page 42 Doing exercise 1 talking about photos on page 42
تکلیف: do workbook (only reading part) 5 sentences with past continuous with different subjects 5 questions with past continuous

زبان انگلیسی همگانی هشتم

مدرس: آجرلو، نگین
فعالیت: showing a movie about the Gr (past continuous) Doing all the exercises either individually or in pairs Talking about persons with disabilities
تکلیف: do workbook (pages that are linked to their new Gr) Write a paragraph using both past continuous and simple past

زبان انگلیسی همگانی هشتم

مدرس: آجرلو، نگین
فعالیت: a short revision of previous lesson go thorough reading by asking some questions about the picture on page 40 asking them to take a guess about the content in reading then check for true or false after listening to the text teaching past continuous
تکلیف: write 5 sentences with past continuous and make them negative / make question do activity 1 and 4 on page 41

زبان انگلیسی همگانی هشتم

مدرس: آجرلو، نگین
فعالیت: Doing observation test and ask students to circle the correct verb asking them to prepare a description about one photo in pairs asking them to listen to the listening and tell what key phrases they hear a little bit warm up about reading (koala bears)
تکلیف: write a description about three of photos in their phones
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: