فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه اول پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: زبان‌انگلیسی سطح 2

زبان انگلیسی همگانی هشتم

مدرس: آجرلو، نگین
فعالیت: i taught the new lesson on page 63 (must/should) we completed exercises 1 2 3 and 4. a video about must/should has also been watched.
تکلیف: write sentences with should/shouldn't/must/mustn't according to the pictures on page 63 in your book (student book activity 5( complete workbook page 51

زبان انگلیسی همگانی هشتم

مدرس: آجرلو، نگین
فعالیت: We completed listening part on page 62 We did exercises 3 and 4 completely.
تکلیف: Do activity 5 on page 62 in your student book, Use new vocabs to express your ideas. Write your sentences in a piece of paper.

زبان انگلیسی همگانی هشتم

مدرس: آجرلو، نگین
فعالیت: We discussed different and required equipment of survival. We completed exercises 5 and 6 on page 61. New words on page 61 have been taught plus doing activity 1 on page 62.
تکلیف: Complete workbook page 50. Page 54 exercises 1 2 and 3.

زبان انگلیسی همگانی هشتم

مدرس: آجرلو، نگین
فعالیت: An extra activity related to the reading was done in order to remind students the content of the reading First conditional sentence was completely taught. And we also did exercises 1 2 and 3 on page 61
تکلیف: Complete activity 6 on page 61 in student book Do workbook page 49.

زبان انگلیسی همگانی هشتم

مدرس: آجرلو، نگین
فعالیت: we did a short revision of survival skills. we talked about personal qualities for challenging situations. i taught reading part on page 60. we also did exercises 1 and 2.
تکلیف: write an English definition for the blue words in the text on page 60. complete workbook page 52.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: