متوسطه دخترانه علوی گرگان

متوسطه‌ی اول | متوسطه‌ی دوم (دبیرستان) دخترانه با مدیریت خانم دولت‌آبادی