فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند تهران
کلاس: المپیاد ادبی

المپیاد ادبی

مدرس: بورچی، محمدحسن
تکلیف: تکلیف "المپیاد ادبی" (شماره 15) سه شنبه 9 آذر سری اول: 1. بررسی و حل تست های ترکیبی (جزوه آرایه های ادبی) تیپ سوم صفحه 230 تا 243 2. بررسی حداقل 25 تست از جزوه 118 تست دستور زبان (از تست 50 به بعد انتخاب کنید) 3. تحلیل متن (منابع غیردرسی) گلستان سعدی، باب اول بوستان سعدی، باب اول شاهنامه فردوسی؛ داستان سیاوش توجه: تصحیحات و شرح های برگزیره: گلستان و بوستان سعدی (شرح دکتر غلامحسین یوسفی) گلستان و بوستان سعدی (تصحیح محمدعلی فروغی) گلستان و بوستان سعدی (تصحیح و شرح دکتر جعفر شعار و حسن انوری) گلستان سعدی (شرح دکتر محمد خزائلی) شاهنامه (تصحیح جلال خالقی مطلق) شاهنامه (نسخه مسکو) همچنین می توانید از سایت زیر به متن بوستان و گلستان و شاهنامه و بسیاری آثار دیگر دسترسی داشته باشید. @ganjoor.net

المپیاد ادبی

مدرس: بورچی، محمدحسن
تکلیف: تکلیف "المپیاد ادبی" (شماره 14) شنبه 2 آذر 1. مطالعه و مرور مبحث "وابسته های وابسته" (جزوه دستورزبان) صفحه 33 تا 34 2. بررسی تمرینهای "وابسته های وابسته" صفحه 34 تا 37 3. مرور آرایه های ادبی استعاره و تناقض (جزوه آرایه های ادبی) استعاره: ص 28 تا 39 تناقض: ص 190 تا 194

المپیاد ادبی

مدرس: بورچی، محمدحسن
تکلیف: 1. پیش مطالعه و مرور مبحث "سجع" (جزوه آرایه های ادبی) صفحه 97 تا 102 2. مرور مجدد "مجاز" (جزوه آرایه های ادبی) صفحه 51 تا 56 3. بررسی و پیش مطالعه تست های ترکیبی آرایه ها (تیپ 2) از صفحه 227 تا 229

المپیاد ادبی

مدرس: بورچی، محمدحسن
تکلیف: تکلیف "المپیاد ادبی" (شماره 12) شنبه 29 آبان سری اول: 1. مطالعه و مرور مبحث "مجاز" (جزوه آرایه های ادبی) صفحه 50 تا 56 2. بررسی و حل تست مبحث "مجاز" (جزوه آرایه های ادبی) صفحه 57 تا 61 3. مطالعه و مرور مبحث "جناس" (جزوه آرایه های ادبی) صفحه 80 تا 88 4. بررسی و حل تست مبحث "جناس" (جزوه آرایه های ادبی) صفحه 89 تا 96 سری دوم تحلیل متن (منابع غیردرسی) گلستان سعدی، باب هفتم (در تاثیر تربیت) بوستان سعدی، باب هفتم (در عالم تربیت) توجه: تصحیحات و شرح های برگزیره: گلستان و بوستان سعدی (شرح دکتر غلامحسین یوسفی) گلستان و بوستان سعدی (تصحیح محمدعلی فروغی) گلستان و بوستان سعدی (تصحیح و شرح دکتر جعفر شعار و حسن انوری) گلستان سعدی (شرح دکتر محمد خزائلی) همچنین می توانید از سایت زیر به متن بوستان و گلستان و بسیاری آثار دیگر دسترسی داشته باشید. @ganjoor.net مهلت: شنبه 6 آذر

المپیاد ادبی

مدرس: بورچی، محمدحسن
تکلیف: تکلیف "المپیاد ادبی" (شماره 11) سه شنبه 25 آبان مهلت: شنبه 29 آبان 1. بررسی و حل تست های ترکیبی آرایه های ادبی (جزوه آرایه های ادبی) صفحه 227 تا 243 سوالات تیپ 2 و 3 2. مطالعه و مرور مبحث "قالب شعری قصیده، مثنوی، غزل و قطعه" (جزوه قالب های شعر) صفحه 2 تا 7 3. آغاز مطالعه واژگان (واژگان فارسی دهم) توجه: برای افزایش بازدهی، معنای لغات را با کمک هم خانواده، متضاد، ساخت جمله و... فرابگیرید.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: