فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند تهران
کلاس: انوشه انصاری

زیست‌شناسی یازدهم

مدرس: ضیایی، مهناز
فعالیت: فصل 5گفتار1و2تاسر WBC
تکلیف: ارسال جزوه م.ضیایی فصل 4 ارسال نمودار درختی فصل 5تا مبحث تدریس شده و آنها که جداول هورمون نفرستاده اند این اخرین مهلت برای ارسال است بررسی تستهای کتاب همراه و خیلی سبز فصل 4(فردها) حل خودآزمون فصل 4 ارسالی به صورت تحلیلی و ارسال

شیمی یازدهم

مدرس: کریمی، هانیه
فعالیت: تست های گفته شده و پرسش از کل فصل 2

عربی یازدهم

مدرس: ستاری، نسیمه
فعالیت: تدریس قواعد درس سوم و حل تست درس دوم
تکلیف: حل تمارین درس سوم کتاب درسی و نوشتن سوالات غلط و نزده آزمون جامع به همراه تحلیل

عربی یازدهم

مدرس: ستاری، نسیمه
فعالیت: قواعددرس 3 و تست درس 2
تکلیف: 1- حل تست های صفحه 41 و 42 و 43 کتاب کار علوی 2- حل فایل زیر با تحلیل

فارسی یازدهم

مدرس: پژنگ، مینا

زیست‌شناسی یازدهم

مدرس: ضیایی، مهناز
فعالیت: فصل 4 گفتار اول +گفتار دوم تاسر هورمون رشد تدریس شد
تکلیف: نمودار درختی فصل 3 در صورت عدم‌ارسال(گفتار 2 ب بعد )+گفتار 1فصل 4ارسال شود ارسال حل جزوه م.ضیایی فصل 3 تا شنبه شب 29 آبان موه الزام دارد تستهای جامانده از مبحث ازمون ابتدا علوی و سپس کتاب کار کامل شود
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: