فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند تهران
کلاس: رکسانا مصلحی

عربی یازدهم

مدرس: ستاری، نسیمه
فعالیت: درس سوم
تکلیف: حل فایل زیر و نوشتن فیلم باب ها و پرسش باب ها و درس سوم

فیزیک یازدهم تجربی

مدرس: مظفری، مهدیه
فعالیت: تدریس نیرو محرکه و افت پتانسیل در باتری
تکلیف: لطفن سوال های 30 تا 65 کتاب کار به جز سوال های مشخص شده و همچنین سوال های مربوط به نیرو محرکه حل شود.

زیست‌شناسی یازدهم

مدرس: ضیایی، مهناز
فعالیت: فصل 5 گفتار 1 و گفتار 2تاسر گویچه های سفید
تکلیف: ارسال جزوه م.ضیایی فصل 4 ارسال نمودار درختی فصل 5تا مبحث تدریس شده و آنها که جداول هورمون نفرستاده اند این اخرین مهلت برای ارسال است بررسی تستهای کتاب همراه و خیلی سبز فصل 4(فردها) حل خودآزمون فصل 4 ارسالی به صورت تحلیلی و ارسال

شیمی یازدهم

مدرس: کریمی، هانیه
فعالیت: تست های گفته شده و پرسش از کل فصل 2

عربی یازدهم

مدرس: ستاری، نسیمه
فعالیت: تدریس قواعد درس سوم و حل تست درس دوم
تکلیف: حل تمارین درس سوم کتاب درسی و نوشتن سوالات غلط و نزده آزمون جامع به همراه تحلیل

عربی یازدهم

مدرس: ستاری، نسیمه
فعالیت: تست درس دوم و تدریس درس 3
تکلیف: 1- حل تست های صفحه 41 و 42 و 43 کتاب کار علوی 2- حل فایل زیر با تحلیل
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: