فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند تهران
کلاس: زبان ترمیک | سطح 5

زبان انگلیسی همگانی دهم

مدرس: محسنی، فریبا
فعالیت: از کتاب درسی صفحه ی 20 تدریس شده است.
تکلیف: استفاده از گرامر past continuous برای موارد زیر مثال بزنید. زمانی که دو اتفاق همزمان افتاده است. زمانی که یک اتفاق در زمانی که اتفاق دیگر در حال انجام است بیفتد. 10 جمله

زبان انگلیسی همگانی دهم

مدرس: محسنی، فریبا
فعالیت: از کتاب درسی صفحه ی 19 تدریسی شده است. گرامر there is, there are speaking درباره ی landscapes. speaking درباره ی thanks giving celebration.
تکلیف: درباره ی یکی از مناظر ایران یک پاراگراف بنویسید.

زبان انگلیسی همگانی دهم

مدرس: محسنی، فریبا
فعالیت: صفحات 18 و 19 صحبت درباره ی landscape و adjectives مربوط به آن
تکلیف: track شماره ی 16 مربوط به کتاب تمرین شود و سوال مربوط به آن پاسخ داده شود. از کتاب کار صفحه ی 20 انجام شود.

زبان انگلیسی همگانی دهم

مدرس: محسنی، فریبا
فعالیت: از کتاب درسی صفحه ی 16 و نیمی از صفحه ی 17 تدریس شده است.
تکلیف: درباره ی یکی از اتفاقاتی که برای شما افتاده است یک پاراگراف بنویسید .

زبان انگلیسی همگانی دهم

مدرس: محسنی، فریبا
فعالیت: از کتاب درسی نیمی از صفحه ی 16 تدریس شده است.
تکلیف: از کتاب کار صفحه ی 11 انجام شود.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: