فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند تهران
کلاس: زبان ترمیک | سطح 6

زبان انگلیسی همگانی دهم

مدرس: عمرانی، آوا
فعالیت: متن مربوط به بازی تدریس شد و تمرینات گفتاری مربوط به نکات آن انجام شد.
تکلیف: کتاب کار ص 23 انجام شود. تمرین 3 و 4 صفحه 26 کتاب دانش آموز پرسیده میشود. اسم ها و صفات مرکب (compound) درس جلسه گذشته دوره شود جلسه آینده کوییز گرفته میشود.

زبان انگلیسی همگانی دهم

مدرس: عمرانی، آوا
فعالیت: بحث آزاد و تدریس لغات روز شکرگذاری. اسم ها و صفات مرکب تدریس شد. تمرین شنیداری و گفتاری مربوط به آن انجام شد.
تکلیف: کتاب کار ص 22 انجام شود. از صفحات 16 کتاب کار و 25 کتاب دانش آموز عکس ارسال شود.

زبان انگلیسی همگانی دهم

مدرس: عمرانی، آوا
فعالیت: تفاوت present perfect simple و present perfect continuous در قالب مکالمه تدریس شد و تمرین های تثبیتی گفتاری آن انجام شد.
تکلیف: صفحه 24 کتاب دانش آموز تمرین 7 با دقت انجام شود. کتاب کار صفحه 21 نوشته شود.

زبان انگلیسی همگانی دهم

مدرس: عمرانی، آوا
فعالیت: افعال گذشته ساده و ماضی نقلی دوره شد. فعالیت شنیداری مربوط به غذا و صفات توصیفی کیفیت انجام شد.
تکلیف: کتاب کار صفحه 20 انجام شود.

زبان انگلیسی همگانی دهم

مدرس: عمرانی، آوا
فعالیت: تفاوت گذشته ساده و نقلی در متن تدریس شد و تمرینات تثبیتی و گفتاری آن انجام شد.
تکلیف: کتاب کار ص 19 انجام شود. چالش کتابخوانی تا 2 آذر به تلگرام فرستاده شود (قبل از 2 آذر و متن را با من چک کنید و سپس ویدئو بگیرید). تمرینات یونیت 1 با کلید (در تلگرام) چک شود.
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: