فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند تهران
کلاس: مریم میرزاخانی

آمار و احتمال یازدهم

مدرس: مترصد، منیژه
تکلیف: تست 30 تا 63 از فصل دوم و 6 تا تمرین اخر درس جزوه ص 43

هندسه‌ی یازدهم

مدرس: پاکروانان، ماریا
فعالیت: شروع تدریس فصل دوم ،بازتاب
تکلیف: حل فعالیت ص 36/حل فعالیت ص39/حل کاردر کلاس ص40

عربی یازدهم

مدرس: ستاری، نسیمه
فعالیت: قواعد درس سوم و حل تست درس دوم
تکلیف: حل تمارین درس سوم کتاب درسی و نوشتن سوالات غلط و نزده آزمون جامع به همراه تحلیل

دین و زندگی یازدهم

مدرس: پرو، معصومه
تکلیف: تست های فرد را انجام دهید

آمار و احتمال یازدهم

مدرس: مترصد، منیژه
تکلیف: تست 1 تا تست 29 از فصل دوم کتاب همراه 6 تا تمرین فصل دوم
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: