فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند تهران
کلاس: پروین اعتصامی

عربی اختصاصی یازدهم

مدرس: ستاری، نسیمه
فعالیت: درس چهارم
تکلیف: حل تست کتاب کار از صفحه 56 تا 58 و پرسش درس سوم و نوشتن فیلم باب ها

تاریخ یازدهم

مدرس: حاجی میرصادقی، نوید
فعالیت: درس6تدریس شد
تکلیف: ازمون کتبی درس5و6

جغرافیا یازدهم

مدرس: مدنی نژاد، مریم
فعالیت: تاص63تدریس شد
تکلیف: پرسش شفاهی درس5

فلسفه‌ی یازدهم

مدرس: رفعت‌نیا، پرستو
فعالیت: جلسه آتی درس 1 و 2 پرسیده می شود. تستهای درس 1و2 تحلیلی می شود.

عربی اختصاصی یازدهم

مدرس: ستاری، نسیمه
فعالیت: تدریس درس چهارم و حل تست درس اول و دوم
تکلیف: حل تمارین درس چهارم کتاب درسی و نوشتن سوالات غلط و نزده آزمون جامع به همراه تحلیل

عربی اختصاصی یازدهم

مدرس: ستاری، نسیمه
فعالیت: تدریس درس 4 و حل تست
تکلیف: 1- حل تست های صفحه 41 و 42 و 43 کتاب کار علوی 2- حل فایل زیر با تحلیل
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: