فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40171

فارسی دهم

مدرس: نراقی، سعید
فعالیت: تدریس درس 13 دستور و آرایه ادبی
تکلیف: ارسال تصاویر درس 25 تست علوی

عربی دهم

مدرس: بصیرتی، محمد
فعالیت: زنگ اول : تکمیل تمرین 6 و انوار درس 5 / * اتمام درس 5* / ترجمه متن درس 6 صفحه اول زنگ دوم : مرور درس 5 به طور کامل / تحلیل آزمون تستی پارسال / بررسی نکات افعال / تحلیل چندین تست از آزمون پایانی کتاب همراه علوی / جهت آمادگی آزمون های همگام و پیشروی
تکلیف: تکلیف : حل تمرین 1 و 2 و انوار القرآن درس 6

زیست‌شناسی دهم

مدرس: کردی، امیرحسین
فعالیت: تدریس گفتار 3 فصل 5
تکلیف: تکمیل تست های فصل 5
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: