فعالیت و تکلیف

شعبه: متوسطه دوم پسرانه آریاشهر تهران
کلاس: 40181

جامعه‌شناسی دهم

مدرس: کیوان‌منش، مهران
فعالیت: بررسی سوالات امتحان تستی تدریس درس دوم
تکلیف: تکمیل جداول 14 و 15 و 16 مطالعه درس دوم و آمادگی برای پرسش شفاهی کلاسی

جغرافیا دهم

مدرس: عیوضی، حسین
فعالیت: تحلیل سوالات آزمون 23 مهر، پرسش کلاسی درس اول و دوم، تدریس درس سوم
تکلیف: انجام فعالیت 1 تا 6 درس سوم و آمادگی برای پاسخگویی فعالیت ها

مهارت زندگی

مدرس: قدرتی شهیدی، مهدی
فعالیت: موارد زیر تدریس شد: مهارت مدیریت هیجان چیست و چه کمکی به ما می کند؟ انجام فعالیت هیجان خشم در کلاس و بررسی بازخورد دانش آموزان تبعات مدیریت نکردن خشم هیجان ترس و انواع ترس

فارسی دهم

مدرس: فروغی، علی
تکلیف: کارگاه پژوهش درس 1و2 حل شود

اقتصاد دهم

مدرس: حسن پور، پیمان
فعالیت: شروع درس سوم
تکلیف: تست های ارسال شده فقط سوالات 95 تا 108
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: