متوسطه دوم پسرانه بابک مشهد

متوسطه‌ی دوم (دبیرستان) پسرانه با مدیریت آقای رضاییان
تصویر
نما متوسطه دوم پسرانه بابک مشهد
نما
نما متوسطه دوم پسرانه بابک مشهد
نما
نما متوسطه دوم پسرانه بابک مشهد
نما
حیاط متوسطه دوم پسرانه بابک مشهد
حیاط
حیاط متوسطه دوم پسرانه بابک مشهد
حیاط
حیاط متوسطه دوم پسرانه بابک مشهد
حیاط
حیاط متوسطه دوم پسرانه بابک مشهد
حیاط
کلاس متوسطه دوم پسرانه بابک مشهد
کلاس
سالن همایش متوسطه دوم پسرانه بابک مشهد
سالن همایش
دفتر مدیریت متوسطه دوم پسرانه بابک مشهد
دفتر مدیریت
دفتر مدیریت متوسطه دوم پسرانه بابک مشهد
دفتر مدیریت
دفتر مدرسان متوسطه دوم پسرانه بابک مشهد
دفتر مدرسان