متوسطه پسرانه علوی گرگان

متوسطه‌ی اول | متوسطه‌ی دوم (دبیرستان) پسرانه با مدیریت آقای محمدی