آلبوم مسابقات شطرنج منطقه 2

رده: ورزش
تاریخ: 1400/12/22
شعبه: دبستان پسرانه جلال آل احمد تهران
کلاس: چهارم پنجم ششم
آلبوم مسابقات شطرنج منطقه 2

تصویر

مسابقات شطرنج منطقه 2 1
مسابقات شطرنج منطقه 2 2
مسابقات شطرنج منطقه 2 3
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: