نمونه سوال میان نوبت 1 نهم متوسطه - حساب

نوع: برخط تشریحی
تعداد پرسش: 16
نمره‌ی کل: 20.00
جزییات در هر پرسش
ردیف: 1
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 2.00
مبحث: نمایش مجموعه‌ها
ردیف: 2
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 2.00
مبحث: مجموعه‌ها
ردیف: 3
نوع: تألیفی
سطح: ساده
نمره: 0.50
مبحث: عدد‌های گویا
ردیف: 4
نوع: تألیفی
سطح: ساده
نمره: 0.50
مبحث: اعداد حقیقی
ردیف: 5
نوع: تألیفی
سطح: ساده
نمره: 0.50
مبحث: عدد‌های گویا
ردیف: 6
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 0.50
مبحث: عدد‌های گویا
ردیف: 7
نوع: تألیفی
سطح: ساده
نمره: 3.00
مبحث: مجموعه و احتمال
ردیف: 8
نوع: تألیفی
سطح: سخت
نمره: 1.00
مبحث: تلفیقی
ردیف: 9
نوع: تألیفی
سطح: سخت
نمره: 1.00
مبحث: اعداد گنگ
ردیف: 10
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 2.00
مبحث: مجموعه‌ها
ردیف: 11
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 1.00
مبحث: احتمال
ردیف: 12
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 1.00
مبحث: عدد‌های گویا
ردیف: 13
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 1.00
مبحث: اعداد حقیقی
ردیف: 14
نوع: تألیفی
سطح: ساده
نمره: 1.00
مبحث: مجموعه‌ها
ردیف: 15
نوع: تألیفی
سطح: سخت
نمره: 1.00
مبحث: اجتماع،اشتراک و تفاضل مجموعه‌ها
ردیف: 16
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 2.00
مبحث: اجتماع،اشتراک و تفاضل مجموعه‌ها
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: