آلبوم میلاد حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان میبارک

رده: پرورشی
تاریخ: 1400/12/19
شعبه: متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند تهران
کلاس: حسابی رازی 40112 ابوریحان شقایق آلاله نیلوفر نسترن لاله نرگس
توضیح: الگوی شجاعت و ادب، اکبر/ در دانه فاطمی نسب، اکبر/ فرزند یقین ز نسل ایمان بود/ پرورده دامن کریمان بود/ آن یوسف حسن، ماه کنعانی/ در خلق و خصال، احمد ثانی / آن شاهد بزم، سرو قامت بود/ دریا دل و کوه استقامت بود / سالروز ولادت با سعادت فرخ لقای نگارخانه عاشورا، حضرت علی اکبر (ع) و روز جوان مبارک
آلبوم میلاد حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان میبارک

تصویر

میلاد حضرت علی اکبر(ع) و روز جوان میبارک 1
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: