آلبوم نمایشگاه دستاورد های دانش آموزان

رده: پرورشی
تاریخ: 1402/03/27
شعبه: متوسطه اول دخترانه جمهوری تهران
کلاس: ارغوان نسترن شقایق نیلوفر رز ارکیده اقاقیا یاسمن مریم آلاله سطح Elementary سطح Intro 2 سطح Intro 1A سطح Intro 1B سطح Elementary B سطح Intro 4 سطح Elementary A سطح Intro 3 سطح Intro 2 سطح Pre-Intermediate سطح Intro 3B سطح Intro 3A المپیاد ریاضی المپیاد نجوم المپیاد علوم اعصاب حسابداری فنی معماری داخلی فنی تصویرسازی دیجیتال فنی حساب مکمل هندسه مکمل
آلبوم نمایشگاه دستاورد های دانش آموزان

تصویر

نمایشگاه دستاورد های دانش آموزان 1
نمایشگاه دستاورد های دانش آموزان 2
نمایشگاه دستاورد های دانش آموزان 3

ویدئو

b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: