آلبوم هفته ملی علوم- هفته چهارم دی برگزار خواهد شد

رده: پرورشی
تاریخ: 1400/09/25
شعبه: متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند تهران
کلاس: حسابی رازی 40112 ابوریحان شقایق آلاله نیلوفر نسترن لاله نرگس
توضیح: هفته ملی علوم- هفته چهارم دی با حضور فعال دانش آموزان علوی برگزار خواهد شد
آلبوم هفته ملی علوم- هفته چهارم دی برگزار خواهد شد

تصویر

هفته ملی علوم- هفته چهارم دی برگزار خواهد شد 1
هفته ملی علوم- هفته چهارم دی برگزار خواهد شد 2
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: