نمونه سوال پایان نوبت اول نهم - حساب

نوع: برخط تشریحی
تعداد پرسش: 15
نمره‌ی کل: 20.00
جزییات در هر پرسش
ردیف: 1
نوع: تألیفی
سطح: ساده
نمره: 2.00
مبحث: تلفیقی
ردیف: 2
نوع: تألیفی
سطح: سخت
نمره: 2.00
مبحث: تلفیقی
ردیف: 3
نوع: تألیفی
سطح: ساده
نمره: 2.00
مبحث: تلفیقی
ردیف: 4
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 1.00
مبحث: مجموعه‌ها
ردیف: 5
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 1.00
مبحث: مجموعه‌ها
ردیف: 6
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 1.50
مبحث: مجموعه‌ها
ردیف: 7
نوع: تألیفی
سطح: ساده
نمره: 1.00
مبحث: اعداد حقیقی
ردیف: 8
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 1.00
مبحث: اعداد حقیقی
ردیف: 9
نوع: تألیفی
سطح: ساده
نمره: 1.00
مبحث: اعداد حقیقی
ردیف: 10
نوع: تألیفی
سطح: سخت
نمره: 1.00
مبحث: اعداد حقیقی
ردیف: 11
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 1.50
مبحث: ریشه و توان
ردیف: 12
نوع: تألیفی
سطح: ساده
نمره: 1.00
مبحث: ریشه و توان
ردیف: 13
نوع: تألیفی
سطح: ساده
نمره: 1.00
مبحث: ریشه و توان
ردیف: 14
نوع: تألیفی
سطح: متوسط
نمره: 2.00
مبحث: ریشه و توان
ردیف: 15
نوع: تألیفی
سطح: سخت
نمره: 1.00
مبحث: ریشه و توان
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: