آلبوم پستر علوی لایف13 مسئولیت پذیری

رده: پرورشی
تاریخ: 1400/10/12
شعبه: متوسطه دوم دخترانه خیابان دماوند تهران
کلاس: حسابی رازی 40112 ابوریحان شقایق آلاله نیلوفر نسترن لاله نرگس
توضیح: نوع انتظاری که از هر فرزند می رود، و نوع رفتار ما در صورتی که آن کار را انجام نداد، مسئولیت پذیری کودکان و نوجوانان را تعیین میکند. پدر و مادرهای سخت گیر، کمال گرا ، و وسواس، حوصله و اعتماد کافی برای مسئولیت دادن به بچه ها را ندارند.
آلبوم پستر علوی لایف13 مسئولیت پذیری

تصویر

پستر علوی لایف13 مسئولیت پذیری 1
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: