آلبوم پویش کتاب و کتابخوانی در پایه دوم

رده: پرورشی
تاریخ: 1400/08/23
شعبه: دبستان پسرانه مشهد
کلاس: خلاقان علوی
توضیح: پویش کتاب و کتابخوانی در پایه دوم(بمناسبت هفته کتاب و کتابخوانی)
آلبوم پویش کتاب و کتابخوانی در پایه دوم

تصویر

پویش کتاب و کتابخوانی در پایه دوم 1
پویش کتاب و کتابخوانی در پایه دوم 2
پویش کتاب و کتابخوانی در پایه دوم 3
پویش کتاب و کتابخوانی در پایه دوم 4
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: