آلبوم پیدا کردن برگ در محیط اطراف و دسته بندی آنها

رده: آموزش پایه
تاریخ: 1402/12/19
شعبه: دبستان پسرانه جنت آباد تهران
کلاس: سید محمدحسین شهریار
آلبوم پیدا کردن برگ در محیط اطراف و دسته بندی آنها

تصویر

پیدا کردن برگ در محیط اطراف و دسته بندی آنها 1
پیدا کردن برگ در محیط اطراف و دسته بندی آنها 2
پیدا کردن برگ در محیط اطراف و دسته بندی آنها 3
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: