آلبوم کارگاه کار و فناوری پایه ششم

رده: آموزش پایه
تاریخ: 1400/10/27
شعبه: دبستان پسرانه مشهد
کلاس: نواندیشان علوی
آلبوم کارگاه کار و فناوری پایه ششم

تصویر

کارگاه کار و فناوری پایه ششم 1
کارگاه کار و فناوری پایه ششم 2
کارگاه کار و فناوری پایه ششم 3
کارگاه کار و فناوری پایه ششم 4
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: