آلبوم کاشت و پرورش قارچ کامبوجا

رده: آموزش پایه
تاریخ: 1402/04/26
شعبه: متوسطه اول پسرانه نیروی هوایی تهران
کلاس: دکتر سمیعی دکتر حسابی دکتر قریب دکتر مدرسی
توضیح: کلاس پژوهش این هفته آموزش کاشت و پرورش قارچ کامبوجا را داشتیم.
آلبوم کاشت و پرورش قارچ کامبوجا

تصویر

کاشت و پرورش قارچ کامبوجا 1
کاشت و پرورش قارچ کامبوجا 2
کاشت و پرورش قارچ کامبوجا 3
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: