آلبوم کلاس آزمایشگاه

رده: آزمایشگاه
تاریخ: 1402/05/02
شعبه: متوسطه اول پسرانه نیروی هوایی تهران
کلاس: دکتر سمیعی دکتر حسابی دکتر قریب دکتر مدرسی
توضیح: آموزش مفموم الکترون و الکتریسیته
آلبوم کلاس آزمایشگاه

تصویر

کلاس آزمایشگاه 1
کلاس آزمایشگاه 2
b xpx
# / b
xpx b
# / b

افزودن
b
/ /
: